Skip links
Explore
Drag

Ogólne Warunki Dostaw / Sprzedaży

OWDS – Ogólne Warunki Dostaw / Sprzedaży

Sprzedawca – Inter-Metal S.C., Bonin 44 C, 76-009 Bonin

Kupujący – podmiot nabywający towary / usługi (kontrahent Inter-Metal)

Incoterms – Międzynarodowe Warunki Handlu. Zbiór reguł, określających warunki sprzedaży.

Przewoźnik – firma spedycyjna zajmująca się profesjonalnie przewozem towarów lub inny przewoźnik wskazany przez kupującego

EXW. Ex Works (… named place) – od zakładu (… określone miejsce). Termin ten oznacza minimalny zakres czynności Sprzedawcy związanych z dostawą zakupionych towarów. Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie postawienia towarów do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu bez dalszych obowiązków Sprzedawcy. Towar uważa się za dostarczony w momencie postawienia towarów do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na kupującego.

FCA. Free Carrier (… named place) –Franco przewoźnik (… określone miejsce). Termin ten oznacza dostawę towarów, w której Sprzedawca ponosi koszty transportu, załadunku oraz ubezpieczenia do momentu przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi wskazanemu przez kupującego w oznaczonym miejscu. Towar uważa się za dostarczony w momencie załadunku przez przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na kupującego.

DAP (Delivered at Place) – dostarczone do miejsca. Termin ten oznacza dostawę towarów , w której Sprzedawca odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca wskazanego przez Kupującego, a rozładunek towaru jest obowiązkiem kupującego. Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na kupującego.

DDP. Delivered Duty Paid (… named destination place) – dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia. Termin ten oznacza maksymalny zakres czynności Sprzedawcy związanych z dostawą zakupionych towarów. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DAP o odpowiedzialność oraz pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową. Termin ten oznacza dostawę towarów, w której Sprzedawca odpowiada za pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową i dostarczenie towaru do określonego miejsca wskazanego przez Kupującego. Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie dostarczenia towaru, co do którego cło zostało opłacone do miejsca wskazanego przez Kupującego, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na kupującego.

2. Odbiór towaru / dostawa

Kupujący zobowiązuje się do starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym i jakościowym pod kątem ewentualnych widocznych wad. Po zbadaniu towaru podpisany zostanie dokument WZ (wydania zewnętrznego). Podpisanie dokumentu WZ przez osobę odbierającą towar jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności z zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym oraz brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy starannym zbadaniu towaru podczas dostawy / odbioru.

W przypadku stwierdzenia wad towaru w trakcie odbioru towaru:

  1. a)  Od przewoźnika – na kupującym ciąży obowiązek sporządzenia protokołu szkody wraz ze zdjęciami uszkodzonej przesyłki oraz obowiązek niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o uszkodzeniu przesyłki wraz z obowiązkiem przesłania kopii protokołu szkody w terminie do 5 dni od dnia stwierdzenia uszkodzenia przesyłki. Reklamacje zgłoszone Sprzedawcy z pominięciem tej procedury lub po upływie 5 dni od dnia stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, nie będą uwzględniane.
  2. b)  w ramach dostawy FCADAP i DDP – na kupującym ciąży obowiązek niezwłocznego zgłoszenia reklamacji u technologa Sprzedawcy najpóźniej w terminie do 5 dni od daty dostawy. Reklamacje zgłoszone Sprzedawcy po upływie 5 dni od dnia stwierdzenia wady, nie będą uwzględniane.
  3. c)  reklamacje – nasi kierowcy nie mają prawa odbierać reklamacji w przypadku braku dokumentów takich jak WZ, opis reklamacji, ilość reklamowana.

Odpowiedzialność wynikająca z OWDS lub przepisów prawa nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności wynikającej z prawa rękojmi, o ile wada zostanie wykryta i zgłoszona w przeciągu 7 dni licząc od daty wystawienia dokumentu WZ (wydania zewnętrznego) lub dostarczenia towaru bez takiego dokumentu. W/w okres nie dotyczy sytuacji gdy kupujący jest konsumentem.

W przypadku wad, których nie da się wykryć przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę o wadach w ciągu 30 dni od przyjęcia towaru.

Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie dostawy do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie. Jeżeli towar zostanie przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady wygaśnie.

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.