Skip links
Explore
Drag

Kontakt

Nasza
siedziba

Biuro

Godziny pracy:
8:00 – 15:00

+48 94 342 1903

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Inter-Metal s.c.
Bonin 44 C
76-009 Bonin

tel./fax: +48 94 342 1903

email: sales@inter-metal.pl

  Imię i nazwisko

  E-mail

  (Optional)

  Temat

  Wiadomość

  Potwierdź że jesteś człowiekiem: 9 + 4

  Obowiązek informacyjny RODO

  Zgodnie z  Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46 WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, zwane dalej RODO) informuję, że:

  – Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Inter-Metal s.c. z siedzibą w 76-009 Bonin, Bonin 44C (zwany dalej Inter-Metal).

  – Dane kontaktowe inspektora ochrony danych w Inter-Metal: e-mail: rodo@inter-metal.pl, tel: 664-409-409

  – Podstawą prawną   przez Administratora Pani/Pana danych osobowych jest:

  • w przypadku zawartej umowy dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji postanowień zawartych w umowie – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b),
  • dane osobowe mogą być przetwarzane w celu przesyłania informacji handlowych w tym marketingowych w odniesieniu do produktów własnych i usług drogą elektroniczna lub/i telefoniczną – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych jest art. 6, ust. 1 lit. a),
  • dane osobowe mogą być przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej przez Inter-Metal S.C. działalności gospodarczej – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b),
  • dane osobowe mogą być przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawno – podatkowych w związku z prowadzoną przez Inter-Metal S.C. działalnością  gospodarczą – podstawa prawną przetwarzania danych osobowych jest w tym wypadku art. 6 ust.1 lit. b),
  • dane osobowe w zakresie wskazanym w przepisach prawa pracy będą przetwarzane w celu przeprowadzenia bieżącego procesu rekrutacyjnego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO. Inne dane podane w tym celu lub w celu udziału w przyszłych rekrutacjach, będą przetwarzane na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a) lub art. 9 ust. 2 lit. a) RODO.

  – Danych osobowych nie przetwarzamy w sposób zautomatyzowany.

  – Odbiorcy danych osobowych będą na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych,
  zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności podmioty uczestniczące w realizacji zamówienia np. firma kurierska, obsługa informatyczna przy pomocy której realizowana jest dostawa lub inne podmioty, gdy jest to potrzebne do realizacji ww. celów.

  – Dane osobowe będą przetwarzane przez cały czas trwania współpracy, a po zakończeniu współpracy dane będą usunięte, chyba, że przepisy prawa albo interes Inter-Metal jako administratora danych będą obligowały firmę do dalszego ich przetwarzania.

  – Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem oraz prawo do przenoszenia swoich danych osobowych.

  – Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO gdy uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie danych osobowych Pana/Pani dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r.

  Ogólne warunki dostaw

  1. Słownik pojęć
  OWDS – Ogólne Warunki Dostaw / Sprzedaży

  Sprzedawca – Inter-Metal S.C., Bonin 44 C, 76-009 Bonin

  Kupujący – podmiot nabywający towary / usługi (kontrahent Inter-Metal)

  Incoterms – Międzynarodowe Warunki Handlu. Zbiór reguł, określających warunki sprzedaży.

  Przewoźnik – firma spedycyjna zajmująca się profesjonalnie przewozem towarów lub inny przewoźnik wskazany przez kupującego

  EXW. Ex Works (… named place) – od zakładu (… określone miejsce). Termin ten oznacza minimalny zakres czynności Sprzedawcy związanych z dostawą zakupionych towarów. Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie postawienia towarów do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu bez dalszych obowiązków Sprzedawcy. Towar uważa się za dostarczony w momencie postawienia towarów do dyspozycji kupującego w oznaczonym miejscu, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na kupującego.

  FCA. Free Carrier (… named place) –Franco przewoźnik (… określone miejsce). Termin ten oznacza dostawę towarów, w której Sprzedawca ponosi koszty transportu, załadunku oraz ubezpieczenia do momentu przekazania towarów pierwszemu przewoźnikowi wskazanemu przez kupującego w oznaczonym miejscu. Towar uważa się za dostarczony w momencie załadunku przez przewoźnika, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na kupującego.

  DAP (Delivered at Place) – dostarczone do miejsca. Termin ten oznacza dostawę towarów , w której Sprzedawca odpowiada za dostarczenie towaru do określonego miejsca wskazanego przez Kupującego, a rozładunek towaru jest obowiązkiem kupującego. Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie dostarczenia towaru do miejsca wskazanego przez Kupującego, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na kupującego.

  DDP. Delivered Duty Paid (… named destination place) – dostarczone, cło opłacone (… określone miejsce przeznaczenia. Termin ten oznacza maksymalny zakres czynności Sprzedawcy związanych z dostawą zakupionych towarów. Zakres odpowiedzialności rozszerzony w stosunku do DAP o odpowiedzialność oraz pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową. Termin ten oznacza dostawę towarów, w której Sprzedawca odpowiada za pokrycie kosztów związanych z odprawą celną importową i dostarczenie towaru do określonego miejsca wskazanego przez Kupującego. Dostawa zostaje uznana za dokonaną w momencie dostarczenia towaru, co do którego cło zostało opłacone do miejsca wskazanego przez Kupującego, w tym momencie następuje przeniesienie ryzyka uszkodzenia lub utraty towaru na kupującego.

  2. Odbiór towaru / dostawa

  Kupujący zobowiązuje się do starannego zbadania towaru w chwili jego odbioru pod względem ilościowym i jakościowym pod kątem ewentualnych widocznych wad. Po zbadaniu towaru podpisany zostanie dokument WZ (wydania zewnętrznego). Podpisanie dokumentu WZ przez osobę odbierającą towar jest równoznaczne ze stwierdzeniem zgodności z zamówieniem pod względem ilościowym i jakościowym oraz brakiem wad, które mogłyby zostać wykryte przy starannym zbadaniu towaru podczas dostawy / odbioru.

  W przypadku stwierdzenia wad towaru w trakcie odbioru towaru:

  1. a)  Od przewoźnika – na kupującym ciąży obowiązek sporządzenia protokołu szkody wraz ze zdjęciami uszkodzonej przesyłki oraz obowiązek niezwłocznego powiadomienia Sprzedawcy o uszkodzeniu przesyłki wraz z obowiązkiem przesłania kopii protokołu szkody w terminie do 5 dni od dnia stwierdzenia uszkodzenia przesyłki. Reklamacje zgłoszone Sprzedawcy z pominięciem tej procedury lub po upływie 5 dni od dnia stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, nie będą uwzględniane.
  2. b)  w ramach dostawy FCA, DAP i DDP – na kupującym ciąży obowiązek niezwłocznego zgłoszenia reklamacji u technologa Sprzedawcy najpóźniej w terminie do 5 dni od daty dostawy. Reklamacje zgłoszone Sprzedawcy po upływie 5 dni od dnia stwierdzenia wady, nie będą uwzględniane.
  3. c)  reklamacje – nasi kierowcy nie mają prawa odbierać reklamacji w przypadku braku dokumentów takich jak WZ, opis reklamacji, ilość reklamowana.

  Odpowiedzialność wynikająca z OWDS lub przepisów prawa nie zwalnia Sprzedawcy z odpowiedzialności wynikającej z prawa rękojmi, o ile wada zostanie wykryta i zgłoszona w przeciągu 7 dni licząc od daty wystawienia dokumentu WZ (wydania zewnętrznego) lub dostarczenia towaru bez takiego dokumentu. W/w okres nie dotyczy sytuacji gdy kupujący jest konsumentem.

  W przypadku wad, których nie da się wykryć przy odbiorze, Kupujący ma obowiązek powiadomić Sprzedawcę o wadach w ciągu 30 dni od przyjęcia towaru.

  Kupujący zobowiązuje się udostępnić wadliwy towar w stanie dostawy do wglądu Sprzedawcy na każde jego wezwanie. Jeżeli towar zostanie przetworzony, odpowiedzialność Sprzedawcy za wady wygaśnie.

  Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub wykorzystanie.